HAVO
HAVO
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bevorderingsnorm

Algemeen: berekening rapportcijfer

Rapportcijfers worden vastgesteld op basis van een gewogen voortschrijdend gemiddelde. Het kerstrapport is gebaseerd op het gemiddelde van alle behaalde cijfers tot en met de proefwerkweek aan het einde van het eerste trimester.

Op het rapport in de onderbouw worden de cijfers op halve afgerond, op het eindrapport in havo-4 worden alleen hele cijfers gegeven. Bij bijzondere omstandigheden kan van de normen worden afgeweken indien tenminste 2/3 van de ter vergadering aanwezige docenten dat wenst.

Het is niet mogelijk in de eerste klas, hetzelfde of in twee opeenvolgende leerjaren te doubleren, tenzij daarvoor heel bijzondere redenen zijn aan te voeren. 

Bevorderingsnorm 1e klas

Bevordering van havo- 2 naar havo-3 en van havo-3 naar havo-4

Voor bevordering in havo-2 en havo-3 geldt de volgende normering:
  • Afwijzen 5 of meer tekorten
  • Bespreken 3½, 4 of 4½ tekorten
  • Toelaten niet meer dan 3 tekorten

Rekenen telt niet mee in de bevorderingsnorm, de voorwaarde voor het kiezen van wiskunde B en D in havo-4 is dat het eindcijfer voor wiskunde op havo-3 minimaal een 7,0 is.

De vakken lb – lo – tn kunnen tezamen maximaal een bijdrage leveren van 1½ tekort.
Het is niet mogelijk in hetzelfde of in twee opeenvolgende leerjaren te doubleren, tenzij daarvoor heel bijzondere redenen zijn aan te voeren.

Van havo-4 naar havo-5

De normering voor bevordering van havo-4 naar havo-5 is ontleend aan de zak-/slaagregeling die op havo-5 geldt. Als aanvullende voorwaarde geldt dat alle onderdelen van het LOB-dossier voldoende zijn afgerond.
Een leerling wordt bevorderd in de volgende gevallen:
  • alle eindcijfers zes of hoger zijn; of
  • er één vijf is behaald en alle overige eindcijfers zes of hoger zijn; of
  • er twee vijven of één vijf en één vier of één vier is behaald en voor de overige vakken het cijfers zes of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste zes is
  • en voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf staat als eindcijfer.

Het combinatiecijfer in havo 4 wordt bepaald door het gemiddelde van de rapportcijfers van de vakken ckv, lo en levensbeschouwing.

Herexamen

De vergadering kan een herexamen toestaan in één vak met een onvoldoende cijfer indien door het verhogen van het cijfer voor dat vak met 1 punt alsnog aan de bevorderingsnorm kan worden voldaan. Bij de overweging of een herexamen wordt toegestaan, wordt meegenomen de score die is behaald voor de rekentoets.

Afwijzen

In alle overige gevallen wordt een leerling afgewezen.