ATHENEUM
ATHENEUM
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klachtenregeling

Waar kan ik terecht met welke klacht?

Bijgaand vindt u een overzicht van de wegen die ouders/leerlingen kunnen bewandelen als ze met een probleem zitten. Bij wie kun je in welke gevallen op school terecht?

klachten over schoolorganisatorische aangelegenheden bijvoorbeeld: roosters, lesuitval, schoolregels  Klachten over onheuse bejegening bijvoorbeeld: toetsing, beoordeling, bestraffing Klachten over ongewenst gedrag op school bijvoorbeeld: pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie Persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie bijvoorbeeld: depressiviteit, eetstoornissen, misbruik, mishandeling
       
   docent    mentor
 coördinator  coördinator    leerlingbegeleider
 onderwijsdirecteur  onderwijsdirecteur    zorgcoördinator
 bevoegd gezag  bevoegd gezag    hulpverlening: Jeugdzorg, GGZ, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)etc
 (interne) contactpersonen (interne) contactpersonen (interne) contactpersonen  
       
 externe vertrouwenspersonen externe  externe vertrouwenspersonen externe  externe vertrouwenspersonen externe  
       
 klachtencommissie  klachtencommissie  klachtencommissie  
     bij strafbare feiten ook: politie/justitie  

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

www.onderwijsgeschillen.nl

info@onderwijsgeschillen.nl

Volgens artikel 7 kan op twee manieren een klacht ingediend worden. De klager kan zich onmiddellijk wenden tot de bovengenoemde klachtencommissie. Daarnaast kan de klacht ook ingediend worden bij het bevoegd gezag. Het bestuur heeft deze taak gemandateerd aan de algemene directie. Een klacht die gemeld wordt bij het bevoegd gezag kan op twee manieren afgehandeld worden.

Het betreft een eenvoudig te beantwoorden c.q. eenvoudig af te handelen klacht, dan kan de algemene directie deze klacht afhandelen, eventueel kan de klager verzoeken deze klacht te melden bij de klachtencommissie

Het bevoegd gezag, in deze het College van Bestuur, verwijst de klager naar de contactpersoon c.q. de vertrouwenspersoon. Deze zorgt ervoor dat de klacht verder afgehandeld wordt c.q. zorgt ervoor dat de landelijke klachtencommissie de klacht verder gaat afhandelen

Contactpersonen

De Trevianum Scholengoep heeft een tweetal personeelsleden benoemd als contactpersonen:

Mevrouw J. van den Poll MEd
De heer drs. J. Geurts

De digitale klachtenregeling kunt u vinden onder het menu 'documenten'.