Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad voor elke school

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten, ouders – en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen – op school.

Elke school van Trevianum scholengroep heeft een eigen MR.  In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit acht leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding. 

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.

Voor meer informatie over de MR die voor u van toepassing is, kunt u kijken op de site van de Trevianum-school waar uw kind op zit.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024