Missie, visie en identiteit

Missie, visie en identiteit

Missie en visie

Scholen hebben een maatschappelijke functie, een bestaansreden. Deze reden is in de missie en visie vastgelegd en is dan ook de basis voor het handelen van Trevianum scholengroep en voor een strategisch plan dat vastlegt wat Trevianum in de periode 2019-2023 nastreeft.

Trevianum scholengroep omvat drie zelfstandige scholen: havo, atheneum en gymnasium. Wij zien als onze missie jonge mensen van nu intellectueel en sociaal-emotioneel toe te rusten voor de maatschappij van straks. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen opgroeien tot volwassenen die leiding kunnen geven aan hun eigen leven in deze steeds veranderende wereld. Daarbij zien wij voor ons een dubbele taak weggelegd: een kwalificerende en een socialiserende taak.

Om te beginnen willen wij onze leerlingen brengen naar een niveau van kennis en vaardigheden dat recht doet aan hun talenten. Dat is onze kwalificerende taak. Daarnaast zijn onze inspanningen erop gericht onze leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke, jonge mensen die weten hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen en die ook weten dat het voor het bereiken van resultaten een meerwaarde heeft samen te werken met anderen. Dat zien wij als onze socialiserende taak.

Om voor elke leerling van betekenis te zijn, hem te zien, willen wij rechtdoen aan zijn capaciteiten en hem daarin bevestigen. Wij willen daartoe goed onderwijs bieden in een inspirerende, uitdagende en veilige leeromgeving. Belangrijk uitgangspunt voor ons is: ‘Elke leerling de moeite waard’, waarbij we sterk hechten aan kansengelijkheid. We hebben een brede toelating om leerlingen de kans te geven een diploma te halen dat past bij hun talenten.

Voor Trevianum gelden een aantal kernwaarden. In onderstaande afbeelding zijn deze weergegeven.

Ontwikkelingsgerichtheid

Als Trevianum moeten we zorgen dat elke leerling een opleiding krijgt die past bij zijn talenten en mogelijkheden, en dat die opleiding bekroond wordt met een diploma.

Maar in deze zich snel ontwikkelende en steeds complexer wordende maatschappij is een diploma slechts een startkwalificatie. In onze samenleving leiden wij kinderen onder andere op voor beroepen die nog niet bestaan en er is bijna niet te voorspellen welke kennis zij in de loop van hun leven nodig hebben. Jonge mensen moeten daarom worden voorbereid op een leven lang leren, een duurzame ontwikkeling van hun capaciteiten. Een belangrijke kernwaarde is voor Trevianum daarom ontwikkelingsgerichtheid.

De ontwikkeling van onze leerlingen moet echter breder zijn dan alleen cognitief. Hoeveel kennis en vaardigheden je ook vergaart, als je als mens niet ook een positieve sociale ontwikkeling doormaakt, zul je je intellectuele bagage nooit optimaal kunnen benutten. Deze ontwikkeling is ook van toenemend belang in het kader van de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. Steeds meer treedt op de voorgrond dat competenties zoals kunnen samenwerken in dat perspectief belangrijk zijn. Daarom is voor Trevianum verbondenheid een belangrijke kernwaarde.

Je kunt pas écht goed met elkaar omgaan, samenwerken met elkaar, als je je (over en weer) gerespecteerd voelt en op elkaar kunt vertrouwen. Vandaar dat er op Trevianum ook sprake is van de kernwaarden respect en vertrouwen.

Een laatste kernwaarde is duurzaamheid. Duurzaamheid is voor het individu maar zeker ook maatschappelijk een belangrijke kernwaarde, die de laatste jaren steeds belangrijker wordt. Wij willen graag dat onze leerlingen de kennis, vaardigheden en attitudes die zij zich op Trevianum eigen maken en ontwikkelen, kunnen bestendigen. Wat wij willen bereiken is dat zij duurzaam ontwikkelingsgericht zijn – en dat niet alleen gericht op hun eigen ontwikkeling, maar ook op die van hun omgeving.

Wat wij op Trevianum uiteindelijk willen, is ertoe bijdragen dat de jonge mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, zich naar hun talenten blijven ontwikkelen tot zelfstandige burgers in een democratische en duurzame maatschappij.

Identiteit

Trevianum is een scholengroep voor bijzonder onderwijs op confessionele grondslag, met zijn wortels in de katholieke traditie. Hierbij vindt Trevianum inspiratie in het christelijk-humanistisch gedachtegoed, waarin men elkaar open en gastvrij benadert. Iedereen is welkom die deze identiteit respecteert.

We streven naar een respectvolle ontmoeting tussen mensen in al hun verscheidenheid. We hebben aandacht voor het verleden, de culturele erfenis en kunst.

We maken onze leerlingen vertrouwd met het religieuze en spirituele in ons bestaan door het vak levensbeschouwing en bezinningsmomenten. Wij zijn als school een gemeenschap waarin we er voor elkaar zijn.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024