Governance

Governance

In de 'Code goed onderwijsbestuur voortgezet onderwijs' van de VO-Raad is aangegeven dat goed onderwijsbestuur een belangrijk thema is voor de samenleving en de sector zelf. Aan het voortgezet onderwijs is de zorg toevertrouwd voor de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De beleidsruimte om aan die zorg vorm te geven, is tegelijkertijd toegenomen. Waar ruimte groter wordt doordat regels afnemen, is een groot gevoel voor verantwoordelijk handelen geboden.

Dit is waar goed (onderwijs)bestuur, of governance, over gaat. Het woord governance vindt zijn oorsprong in het Griekse kubernáo dat 'sturen' betekent. Sturen, leiding geven aan een organisatie, governance gaat over: het ontwikkelen van samenhangend beleid om ervoor te zorgen dat gestelde doelen worden bereikt, over het koppelen van verantwoordelijkheden aan bevoegdheden, en over consistent handelen. Het handelen, het gedrag dient daarbij integer en 'uitlegbaar' te zijn.

De VO-Raad heeft bepaald dat haar leden dienen te voldoen aan een aantal eisen om op die manier als het ware 'governanceproof' te zijn. Eén van die eisen houdt in dat een aantal documenten wordt gepubliceerd om op die manier te laten zien (uit te leggen) hoe en waarom de schoolorganisatie zaken aanpakt en organiseert. Het betreft de volgende documenten:

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024